کراپ کبریتی لوزی(6599)

  • مناسب سايز ٤٠ تا٦٠
  • قبل انتخاب حتما اندازه هاي سايز مورد نظرتون با كودكتون چك كنيد😉😉😉
  • سايز١: دورسينه:٢٩/قد:٣٠/قدسرشونه تا تيزي پايين:٤٠
  • سايز٢: دورسينه:٥٢/قد:٣١/قدسرشونه تا تيزي پايين:٤٢
  • سايز٣: دورسينه:٥٦/قد:٣٢/قدسرشونه تا تيزي پايين:٤٤
  • سايز٤: دورسينه:٥٨/قد:٣٥/قدسرشونه تا تيزي پايين:٤٦
  • سايز٥: دورسينه:٦٠/قد:٣٦/قدسرشونه تا تيزي پايين:٤٨
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سایز ۴] [کرم] موجود است
[سایز ۳] [سفید] موجود است
[سایز ۳] [سبز] موجود است
[سایز ۲] [سرخابی] موجود است
[سایز ۱] [سرخابی] موجود است
[سایز ۴] [سبز] موجود است
[سایز ۳] [کرم] موجود است
[سایز ۳] [سرخابی] موجود است
[سایز ۲] [کرم] موجود است
[سایز ۲] [سفید] موجود است
[سایز ۲] [سبز] موجود است
[سایز ۱] [کرم] موجود است
[سایز ۱] [سفید] موجود است
[سایز ۱] [سبز] موجود است
[سایز ۵] [کرم] موجود نیست
[سایز ۵] [سرخابی] موجود نیست
[سایز ۴] [سرخابی] موجود نیست
[سایز ۵] [سفید] موجود نیست
[سایز ۵] [سبز] موجود نیست
[سایز ۴] [سفید] موجود نیست