کت جین دانل داک(6364)

  • وارداتي
  • جين كاغذي
  • ❌از ١سال به بالا❌
  • سايز٨٠: دورسينه:٦٦/قد:٣٢/استين ازيقه:٣٢
  • سايز٩٠: دورسينه:٧٠/قد:٣٦/استين ازيقه:٣٦
  • سايز١٠٠: دورسينه:٧٢/قد:٣٧/استين ازيقه:٣٩
  • سايز١١٠: دورسينه:٧٨/قد:٤٢/استين ازيقه:٤٣
  • سايز١٢٠: دورسينه:٨٠/قد:٤٥/استين ازيقه:٤٦
  • سايز١٣٠: دورسينه:٨٦/قد:٤٩/استين ازيقه:٥٠
  • سايز١٤٠: دورسينه:٩٠/قد:٥١/استين ازيقه:٥٢
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سایز ۹۰] موجود است
[سایز ۱۳۰] موجود است
[سایز ۱۱۰] موجود است
[سايز٨٠] موجود است
[سایز ۱۴۰] موجود است
[سایز ۱۲۰] موجود است
[سایز ۱۰۰] موجود است