کت جین برفکی(6587)

  • سايز١٣٠: دورسينه:٨٦/قد:٥١/آستين ازيقه:٥٣
  • سايز١٤٠: دورسينه:٩٢/قد:٥٢/استين ازيقه:٥٦
  • سايز١٥٠: دورسينه:٩٤/قد:٥٥/استين ازيقه:٥٨
  • سايز١٦٠: دورسينه:٩٦/قد:٥٨/استين ازيقه:٦٣
  • سايز١٧٠: دورسينه:١٠٢/قد:٦٠/استين ازيقه:٦٤
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سايز ١٦٠] موجود است
[سایز ۱۴۰] موجود است
[سايز١٧٠] موجود است
[سایز ۱۵۰] موجود است
[سایز ۱۳۰] موجود است