کاپشن بلند گوچی(6337)

  • سايز٥: دورسينه:٩٠/قد:٥٦/استين:٤٧
  • سايز٧: دورسينه:٩٢/قد:٥٧/استين:٤٨
  • سايز٩: دورسينه:١٠٢/قد:٦٣/استين:٥٣
  • سايز١١: دورسينه:٩٨/قد:٦٤/استين:٥٤
  • سايز١٣: دورسينه:١٠٤/قد:٦٨/استين:٥٦
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سايز١٣] موجود است
[سایز ۹] موجود است
[سایز ۷] موجود است
[سايز١١] موجود نیست
[سایز ۵] موجود نیست