پیراهن مشکی آستین کوتاه(6650)

  • سايز٤٠: دورسينه:٥٦/قد:٥٥
  • سايز٤٥: دورسينه:٦٤/قد:٦١
  • سايز٥٠: دورسينه:٧٠/قد:٦٩
  • سايز:٥٥: دورسينه:٧٦/قد:٧٤
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سایز ۴۵] [طرح٤] موجود است
[سایز ۴۵] [طرح١] موجود است
[سایز ۴۰] [طرح٣] موجود است
[سایز ۵۵] [طرح٤] موجود است
[سایز ۵۵] [طرح٢] موجود است
[سایز ۵۰] [طرح٤] موجود است
[سایز ۵۰] [طرح١] موجود است
[سایز ۴۵] [طرح٣] موجود است
[سایز ۴۵] [طرح٢] موجود است
[سایز ۴۰] [طرح٤] موجود است
[سایز ۴۰] [طرح٢] موجود است
[سایز ۴۰] [طرح١] موجود است
[سایز ۵۵] [طرح١] موجود است
[سایز ۵۰] [طرح٣] موجود است
[سایز ۵۰] [طرح٢] موجود است
[سایز ۵۵] [طرح٣] موجود نیست