نیم بوت کارن(6379)

 • سايز٢٦: داخل بوت:١٦ //زيربوت:١٩
 • سايز٢٧: داخل بوت:١٦/٥ //زيربوت:٢٠
 • سايز٢٨: داخل بوت:١٧/٥ //زيربوت:٢٠/٥
 • سايز٢٩: داخل بوت:١٨ //زيربوت:٢١
 • سايز٣٠: داخل بوت:١٩ //زيربوت:٢٢
 • سايز٣١: داخل بوت:١٩/٥ //زيربوت:٢٢/٥
 • سايز٣٢: داخل بوت:٢٠ //زيربوت:٢٣
 • سايز٣٣: داخل بوت:٢٠/٥ //زيربوت:٢٣/٥
 • سايز٣٤: داخل بوت:٢١ //زيربوت:٢٥
 • سايز٣٥: داخل بوت:٢١/٥ //زيربوت:٢٥
 • سايز٣٦: داخل بوت:٢٢ //زيربوت:٢٥/٥
 • جنس و كيفيت شديدا خفن
 • مناسب دختر و پسر
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سایز ۳۳] موجود است
[سایز ۳۲] موجود است
[سایز ۳۱] موجود است
[سایز ۳۰] موجود است
[سایز ۲۶] موجود است
[سایز ۳۶] موجود نیست
[سایز ۳۵] موجود نیست
[سایز ۳۴] موجود نیست
[سایز ۲۹] موجود نیست
[سایز ۲۸] موجود نیست
[سایز ۲۷] موجود نیست