مایو سه تیکه ترک بچگانه(6625)

  • تيشرت+شلوارك+كلاه
  • سايز٢-٣سال : دورسينه:٥٤/قدتيشرت:٣٥/دوركمر:٣٦-٥٦
  • سايز٣-٤سال: دورسينه:٥٦/قدتيشرت:٣٧/دوركمر:٣٨-٥٨
  • سايز٤-٥سال: دورسينه:٥٨/قدتيشرت:٤٠/دوركمر:٤٢-٦٤
  • سايز٥-٦سال: دورسينه:٦٠/قدتيشرت:٤٢/دوركمر:٤٤-٦٨
  • سايز٧-٨سال: دورسينه:٦٤/قدتيشرت:٤٣/دوركمر:٤٦-٧٠
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[طرح٣] [سايز٣-٤سال] موجود است
[طرح٢] [سايز٣-٤سال] موجود است
[طرح١] [سايز٣-٤سال] موجود است
[طرح١] [سایز ۷ تا ۸ سال] موجود است
[طرح٣] [سایز ۵ تا ۶ سال] موجود است
[طرح٢] [سایز ۵ تا ۶ سال] موجود است
[طرح١] [سایز ۵ تا ۶ سال] موجود است
[طرح٣] [سایز ۴ تا ۵ سال] موجود است
[طرح٢] [سایز ۴ تا ۵ سال] موجود است
[طرح١] [سایز ۴ تا ۵ سال] موجود است
[طرح٣] [سایز ۲ تا ۳ سال] موجود است
[طرح٢] [سایز ۲ تا ۳ سال] موجود است
[طرح١] [سایز ۲ تا ۳ سال] موجود است
[طرح٤] [سايز٣-٤سال] موجود است
[طرح٤] [سایز ۷ تا ۸ سال] موجود است
[طرح٤] [سایز ۵ تا ۶ سال] موجود است
[طرح٤] [سایز ۴ تا ۵ سال] موجود است
[طرح٤] [سایز ۲ تا ۳ سال] موجود است
[طرح٤] [سایز ۹ تا ۱۰ سال] موجود است
[طرح٣] [سایز ۷ تا ۸ سال] موجود نیست
[طرح٢] [سایز ۷ تا ۸ سال] موجود نیست