ست کلاه و مایو دامنی باربی دخترانه(6631)

  • سايز٢-٣سال: دورسينه:٤٨/قدسرشونه تافاق:٣٨/قدسرشونه تا پايين دامن:٤٠
  • سايز٣-٤سال: دورسينه:٥٢/قدسرشونه تافاق:٣٧/قدسرشونه تاپايين دامن:٤٢
  • سايز٤-٥سال: دورسينه:٥٤/قدسرشونه تافاق:٤٠/قدسرشونه تاپايين دامن:٤٣
  • سايز٤-٥سال: دورسينه:٥٦/قدسرشونه تافاق:٤١/قدسرشونه تاپايين دامن:٤٤
  • سايز٧-٨سال: دورسينه:٦٠/قدسرشونه تافاق:٤٥/قدسرشونه تاپايين دامن:٤٧
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سایز ۵ تا ۶ سال] [صورتی] موجود است
[سایز ۴ تا ۵ سال] [مشکی] موجود است
[سایز ۳ تا ۴ سال] [مشکی] موجود است
[سایز ۷ تا ۸ سال] [مشکی] موجود است
[سایز ۵ تا ۶ سال] [مشکی] موجود است
[سایز ۵ تا ۶ سال] [سرخابی] موجود است
[سایز ۴ تا ۵ سال] [صورتی] موجود است
[سایز ۴ تا ۵ سال] [سرخابی] موجود است
[سایز ۳ تا ۴ سال] [صورتی] موجود است
[سایز ۲ تا ۳ سال] [مشکی] موجود است
[سایز ۲ تا ۳ سال] [سرخابی] موجود است
[سایز ۳ تا ۴ سال] [سرخابی] موجود است
[سایز ۲ تا ۳ سال] [صورتی] موجود است
[سایز ۷ تا ۸ سال] [سرخابی] موجود نیست
[سایز ۷ تا ۸ سال] [صورتی] موجود نیست