مایو تُرک باربی(6630)

  • سايز٢-٣سال: دورسينه:٥٢/قد:٤١
  • سايز٣-٤سال:دورسينه:٥٤/قد:٤٢
  • سايز٤-٥سال: دورسينه:٥٦/قد:٤٤
  • سايز٥-٦سال:دورسينه:٦٠/قد:٤٥
  • سايز٧-٨سال: دورسينه:٦٢/قد:٤٧
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[طرح٣] [سایز ۷ تا ۸ سال] موجود است
[طرح٣] [سایز ۵ تا ۶ سال] موجود است
[طرح١] [سایز ۵ تا ۶ سال] موجود است
[طرح٣] [سایز ۴ تا ۵ سال] موجود است
[طرح١] [سایز ۴ تا ۵ سال] موجود است
[طرح٤] [سایز ۳ تا ۴ سال] موجود است
[طرح٣] [سایز ۳ تا ۴ سال] موجود است
[طرح٢] [سایز ۳ تا ۴ سال] موجود است
[طرح١] [سایز ۳ تا ۴ سال] موجود است
[طرح٤] [سایز ۲ تا ۳ سال] موجود است
[طرح٣] [سایز ۲ تا ۳ سال] موجود است
[طرح٢] [سایز ۲ تا ۳ سال] موجود است
[طرح١] [سایز ۲ تا ۳ سال] موجود است
[طرح٤] [سایز ۵ تا ۶ سال] موجود است
[طرح٢] [سایز ۵ تا ۶ سال] موجود است
[طرح٤] [سایز ۴ تا ۵ سال] موجود است
[طرح٢] [سایز ۴ تا ۵ سال] موجود است
[طرح٤] [سایز ۷ تا ۸ سال] موجود نیست
[طرح١] [سایز ۷ تا ۸ سال] موجود نیست
[طرح٢] [سایز ۷ تا ۸ سال] موجود نیست