شلوارک دامنی لنگی دخترونه(6655)

  • جين روشن : رنگ يخي
  • جين تيره : دو درجه تيره تره
  • سايز٣سال: دوركمر:٤٤-٥٤/قد:٢٣
  • سايز٤سال: دوركمر:٤٨-٥٨/قد:٢٤
  • سايز٥سال: دوركمر:٥٤-٦٠/قد:٢٦
  • سايز٦سال: دوركمر:٥٤-٦٢/قد:٢٨
  • سايز٧سال: دوركمر:٥٦-٦٤/قد:٢٩
  • سايز٨سال: دوركمر:٥٦-٦٦/قد:٣٢
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سایز ۸] [جین تیره] موجود است
[سایز ۶] [جین تیره] موجود است
[سایز ۳] [جین روشن] موجود است
[سایز ۷] [جین روشن] موجود است
[سایز ۴] [جین روشن] موجود است
[سایز ۳] [جین تیره] موجود است
[سایز ۷] [جین تیره] موجود نیست
[سایز ۵] [جین تیره] موجود نیست
[سایز ۴] [جین تیره] موجود نیست
[سایز ۸] [جین روشن] موجود نیست
[سایز ۶] [جین روشن] موجود نیست
[سایز ۵] [جین روشن] موجود نیست