شلوارک جین کمرهویجی(6603)

  • ❌مناسب سايز ٢تا ٨-٩سال❌
  • سايز٥٠: دوركمر:٤٠-٥٠/قد:٢١
  • سايز٥٥: دوركمر:٤٢-٥٢/قد:٢٣
  • سايز٦٠: دوركمر:٤٤-٥٤/قد:٢٥
  • سايز٦٥: دوركمر:٤٦-٥٦/قد:٢٦
  • سايز٧٠: دوركمر:٤٨-٥٨/قد:٢٧
  • سايز٧٥: دوركمر:٥٠-٦٠/قد:٢٨
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سایز ۶۵] موجود است
[سایز ۶۰] موجود است
[سایز ۵۵] موجود است
[سایز ۵۰] موجود است
[سايز٧٥] موجود نیست
[سايز٧٠] موجود نیست