سوییشرت پاییزه بچگانه(6373)

  • سايز٥: دورسينه:٨٤/قد:٥١/استين:٤٢
  • سايز٦: دورسينه:٨٨/قد:٥٦/استين:٤٥
  • سايز٧: دورسينه:٩٤/قد:٥٦/استين:٤٧
  • سايز٨: دورسينه:٩٨/قد:٥٨/استين:٥٠
  • سايز٩: دورسينه:١٠٠/قد:٦٣/استين:٥٢
  • سايز١٠: دورسينه:١٠٤/قد:٦٥/استين:٥٤
  • داخل سوييشرت تمام آستر خزدار دوخته شده
  • ❌مناسب سن ٤-١٠سال❌
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[طرح١] [سایز ۸] موجود است
[طرح١] [سایز ۷] موجود است
[طرح٣] [سایز ۶] موجود است
[سایز ۶] [طرح١] موجود است
[طرح١] [سایز ۵] موجود است
[سایز ۹] [طرح٣] موجود نیست
[طرح٢] [سایز ۹] موجود نیست
[سایز ۹] [طرح١] موجود نیست
[سایز ۸] [طرح٣] موجود نیست
[طرح٢] [سایز ۸] موجود نیست
[طرح٣] [سایز ۷] موجود نیست
[طرح٢] [سایز ۷] موجود نیست
[سایز ۶] [طرح٢] موجود نیست
[طرح٣] [سایز ۵] موجود نیست
[سایز ۵] [طرح٢] موجود نیست
[سایز ۱۰] [طرح٣] موجود نیست
[سایز ۱۰] [طرح٢] موجود نیست
[سایز ۱۰] [طرح١] موجود نیست