سوییشرت شلوار جردن کودک(6357)

  • جنس : غواصي
  • قواره بزرگ
  • مناسب ١٠سال به بالا
  • سايز٥٥: دورسينه:٨٨/قد:٥٥/استين ازيقه:٥٥/قدشلوار:٧٩
  • سايز٦٠: دورسينه:٩٤/قد:٦٢/استين ازيقه:٦١/قدشلوار:٨٥
  • سايز٦٥: دورسينه:٩٨/قد:٦٧/استين ازيقه:٦٨/قدشلوار:٩٠
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سایز ۶۵] موجود است
[سایز ۵۵] موجود نیست
[سایز ۶۰] موجود نیست