ست ٣تیکه باربی(6470)

  • ❌مناسب ٢-١٢سال❌
  • جنس دورس دونخ لاكرا دار
  • سايز٤٠: دورسينه:٦٠/قد:٤٠/استين:٣٢/قدشلوار:٥٣
  • سايز٤٥: دورسينه:٦٢/قد:٤٤/استين:٣٨/قدشلوار:٦٠
  • سايز٥٠: دورسينه٧٤/قد:٤٨/استين:٤٤/قدشلوار:٧٥
  • سايز٥٥: دورسينه:٧٨/قد:٥٥/استين:٤٨/قدشلوار:٨٠
  • سايز٦٠: دورسينه:٨٦/قد:٥٩/استين:٥٠/قدشلوار:٨٤
  • سايز٦٥: دورسينه:٩٦/قد:٦٤/استين:٥٧/قدشلوار:٩١
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سایز ۶۰] موجود است
[سایز ۴۵] موجود است
[سایز ۵۰] موجود نیست
[سایز ۴۰] موجود نیست
[سایز ۶۵] موجود نیست
[سایز ۵۵] موجود نیست