ست مردعنکبوتی پسرونه آستین شصتی(6358)

  • جنس : دورس سوپر پنبه لاكرادار
  • آستين شصتي
  • جنس و تنخور عااااالييييي🥹
  • سايز٤٥: دورسينه:٨٤/قد:٤٦/استين ازيقه:٤٤/قدشلوار:٦١
  • سايز٥٠: دورسينه:٩٠/قد:٥١/استين ازيقه:٤٩/قدشلوار:٦٨
  • سايز٥٥: دورسينه:٩٤/قد:٥٦/استين ازيقه:٥٤/قدشلوار:٧٥
  • سايز٦٠: دورسينه:١٠٠/قد:٦٠/استين ازيقه:٥٩/قدشلوار:٨٣
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سایز ۵۵] موجود است
[سایز ۵۰] موجود است
[سایز ۶۰] موجود نیست
[سایز ۴۵] موجود نیست