ست مخمل دیور(4072)

  • مناسب ٣-٧سال
  • كار گوانجو
  • داخل كار تماما خز
  • سايز١٠٠: دورسينه:٧٠/قد:٣٩/استين ازكناركلاه:٣٨/قدشلوار:٥٢
  • سايز١١٠: دورسينه:٧٢/قد:٤٠/استين ازكناركلاه:٤٢/قدشلوار:٥٨
  • سايز١٢٠: دورسينه:٧٦/قد:٤٤/استين ازكناركلاه:٤٦/قدشلوار:٦٤
  • سايز١٣٠: دورسينه:٨٠/قد:٤٦/استين ازكناركلاه:٤٨/قدشلوار:٦٨