ست مجلسی کت آستین کوتاه و شلوارک پسرانه(6620)

  • سايز١: دورسينه:٧٦/قدكت:٤٤/دوركمر:٤٨-٦٤/قدشلوارك:٣٦
  • سايز٢: دورسينه:٨٠/قدكت:٣٧/دوركمر:٥٠-٦٦/قدشلوارك:٤٠
  • سايز٣: دورسينه:٨٤/قدكت:٥١/دوركمر:٥٤-٧٠/قدشلوارك:٤٤
  • سايز٤: دورسينه:٩٢/قدكت:٥٣/دوركمر:٥٦-٧٦/قدشلوارك:٤٨
  • سايز٥: دورسينه:٩٤/قدكت:٥٧/دوركمر:٦٠-٨٠/قدشلوارك:٥١
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سایز ۵] [شكلاتي] موجود است
[سایز ۴] [شكلاتي] موجود است
[سایز ۳] [شكلاتي] موجود است
[سایز ۲] [شكلاتي] موجود است
[سایز ۱] [سفید] موجود است
[سایز ۵] [سفید] موجود است
[سایز ۴] [سفید] موجود است
[سایز ۳] [سفید] موجود است
[سایز ۱] [شكلاتي] موجود است
[سایز ۲] [سفید] موجود نیست