ست سوییشرت شلوار گوچی(4076)

 • مناسب پاييز و بهار🍁🌸
 • جنس ژاكارد لاكرا پنبه
 • سايز٣سال: دورسينه:٥٨/قد:٣٧/استين:٣٨/قدشلوار:٥٠
 • سايز٤سال: دورسينه:٦٤/قد:٣٨/استين:٣٩/قدشلوار:٥٤
 • سايز٥سال: دورسينه:٦٦/قد:٤٠/استين:٤١/قدشلوار:٥٦
 • سايز٦سال: دورسينه:٦٦/قد:٤٤/استين:٤٤/قدشلوار:٦٢
 • سايز٧سال: دورسينه:٧٠/قد:٤٧/استين:٤٥/قدشلوار:٦٥
 • سايز٨سال: دورسينه:٧٢/قد:٤٩/استين:٤٨/قدشلوار:٦٧
 • سايز١٠سال: دورسينه:٧٨/قد:٥٣/استين:٥٠/قدشلوار:٧٥
 • سايز١٢سال: دورسينه:٨٤/قد:٦٠/استين:٥٧/قدشلوار:٨٣
 • سايز١٤سال: دورسينه:٨٨/قد:٦٤/استين:٥٩/قدشلوار:٨٩