ست سه تیکه کت شلوار کراپ دخترونه(6473)

 • مناسب سايز٤٥-٦٥
 • سايز١: دورسينه تاپ:٥٤/قدتاپ:٢٩/
 • دورسينه كت:٦٤/قدكت:٣٤/استين:٣٤/قدشلوار:٦٦
 • سايز٢: دورسينه تاپ:٥٤/قدتاپ:٢٩
 • دورسينه كت:٦٨/قدكت:٣٨/استين:٣٧/قدشلوار:٦٩
 • سايز٣: دورسينه تاپ:٥٦/قدتاپ:٣٣
 • دورسينه كت:٧٤/قدكت:٤٢/استين:٤٢/قدشلوار:٧٣
 • سايز٤: دورسينه تاپ:٥٨/قدتاپ:٣٤
 • دورسينه كت:٨٠/قدكت:٤٥/استين:٤٥/قدشلوار:٧٧
 • سايز٥: دورسينه تاپ:٦٢/قدتاپ:٤٠
 • دورسينه كت:٨٦/قدكت:٤٩/استين:٥٠/قدشلوار:٨١
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[آبی] [سایز ۵] موجود است
[سبز] [سایز ۴] موجود است
[آبی] [سایز ۴] موجود است
[کالباسی] [سایز ۳] موجود است
[سرخابی] [سایز ۳] موجود است
[سبز] [سایز ۳] موجود است
[آبی] [سایز ۳] موجود است
[کالباسی] [سایز ۲] موجود است
[سرخابی] [سایز ۲] موجود است
[سبز] [سایز ۲] موجود است
[کالباسی] [سایز ۱] موجود است
[سرخابی] [سایز ۱] موجود است
[سبز] [سایز ۱] موجود است
[آبی] [سایز ۱] موجود است
[کالباسی] [سایز ۵] موجود نیست
[سرخابی] [سایز ۵] موجود نیست
[سبز] [سایز ۵] موجود نیست
[کالباسی] [سایز ۴] موجود نیست
[سرخابی] [سایز ۴] موجود نیست
[آبی] [سایز ۲] موجود نیست