ست تیشرت دامن قلبی(6657)

  • سايز١٠٠: دورسينه:٦٠/قد:٣٦/دوركمر:٤٨-٥٨/قددامن:٢٧
  • سايز١١٠: دورسينه:٦٨/قد:٣٨/دوركمر:٥٠-٦٤/قددامن:٢٨
  • سايز١٢٠: دورسينه:٧٤/قد:٤١/دوركمر:٥٠-٦٦/قددامن:٢٩
  • سايز١٣٠: دورسينه:٧٦/قد:٤٤/دوركمر:٥٤-٦٦/قددامن:٣١
  • سايز١٤٠: دورسينه:٧٨/قد:٤٦/دوركمر:٥٤-٦٨/قددامن:٣٣
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سایز ۱۴۰] موجود است
[سایز ۱۲۰] موجود است
[سایز ۱۰۰] موجود است
[سایز ۱۳۰] موجود است
[سایز ۱۱۰] موجود است