ست بلوز کبریتی و دامن دخترمامان(6355)

  • ❌مناسب ١-٧سال❌
  • سايز١: دورسينه:٥٤/قد:٣٦/استين:٢٥/قددامن:٢٤/دوركمر:٤٤-٥٦
  • سايز٢:دورسينه:٥٦/قد:٣٧/استين:٢٧/قددامن:٢٦/دوركمر:٤٤-٥٨
  • سايز٣:دورسينه:٥٨/قد:٣٩/استين:٣١/قددامن:٢٩/دوركمر:٤٦-٦٠
  • سايز٤: دورسينه:٦٢/قد:٤٢/استين:٣١/قددامن:٣٢/دوركمر:٤٨-٦٠
  • سايز٥: دورسينه:٦٨/قد:٤٣/استين:٣٥/قددامن:٣٤/دوركمر:٤٨-٦٤
  • سايز٦: دورسينه:٧٢/قد:٤٦/استين:٣٧/قددامن:٣٥/دوركمر:٥٠-٦٨
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سایز ۲] موجود است
[سایز ۱] موجود است
[سایز ۵] موجود نیست
[سایز ۴] موجود نیست
[سایز ۳] موجود نیست