ست بلوز هاوایی و شلوارک جین پسرونه(6609)

  • سايز٣سال: دورسينه:٦٤/قد:٣٩/قدشلوارك:٢٢/دوركمر:٤٠-٥٨
  • سايز٤سال: دورسينه:٧٠/قد:٤٠/قدشلوارك:٢٥/دوركمر:٤٠-٦٠
  • سايز٥سال: دورسينه:٧٢/قد:٤٤/قدشلوارك:٢٦/دوركمر:٤٠-٦٢
  • سايز٦سال: دورسينه:٧٣/قد:٤٥/قدشلوارك:٢٧/دوركمر:٤٤-٦٤
  • سايز٧سال: دورسينه:٧٤/قد:٤٨/قدشلوارك:٢٨/دوركمر:٤٤-٦٦
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[لیمویی] [سایز ۷] موجود است
[لیمویی] [سایز ۶] موجود است
[لیمویی] [سایز ۵] موجود است
[لیمویی] [سایز ۳] موجود است
[سرمه ای] [سایز ۷] موجود است
[سرمه ای] [سایز ۶] موجود است
[سرمه ای] [سایز ۵] موجود است
[سرمه ای] [سایز ۳] موجود است
[لیمویی] [سایز ۴] موجود نیست
[سرمه ای] [سایز ۴] موجود نیست