ست بلوز شلوار پسرانه اِیت(6461)

  • جنس :دورس پنبه سوپر لاكرا
  • مناسب ٢-١٠سال
  • سايز٤٠: دورسينه:٦٢/قد:٣٩/استين ازيقه:٤٢/قدشلوار:٥٥
  • سايز٤٥: دورسينه:٧٠/قد:٤٤/استين ازيقه:٤٥/قدشلوار:٦٤
  • سايز٥٠: دورسينه:٧٤/قد:٤٩/استين ازيقه:٥٣/قدشلوار:٧٠
  • سايز٥٥: دورسينه:٨٠/قد:٥٦/استين ازيقه:٥٥/قدشلوار:٧٨
  • سايز٦٠: دورسينه:٨٤/قد:٥٨/استين ازيقه:٦٠/قدشلوار:٨٨
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سایز ۶۰] [شكلاتي] موجود است
[سایز ۵۵] [شكلاتي] موجود است
[سایز ۴۰] [مشکی] موجود است
[سایز ۶۰] [مشکی] موجود است
[سایز ۵۵] [مشکی] موجود است
[سایز ۵۰] [مشکی] موجود است
[سایز ۵۰] [شكلاتي] موجود است
[سایز ۴۰] [شكلاتي] موجود است
[سایز ۴۵] [مشکی] موجود نیست
[سایز ۴۵] [شكلاتي] موجود نیست