ست بلوز شلوار پاپاترول(6479)

  • جنس دورس پنبه
  • ٣٥-٤٠-٤٥-٥٠
  • ❌مناسب ١-٦سال❌
  • سايز١: دورسينه:٥٢/قد:٣٣/استين:٢٨/قدشلوار:٥٠
  • سايز٢: دورسينه:٥٦/قد:٣٨/استين:٣٢/قدشلوار:٥٧
  • سايز٣: دورسينه:٦٢/قد:٤٢/استين:٣٧/قدشلوار:٦٠
  • سايز٤: دورسينه:٦٨/قد:٤٦/استين:٤٢/قدشلوار:٦٤
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[خردلی] [سایز ۴] موجود است
[خردلی] [سایز ۳] موجود است
[خردلی] [سایز ۲] موجود است
[خردلی] [سایز ۱] موجود است
[سبز] [سایز ۳] موجود است
[سبز] [سایز ۲] موجود است
[سبز] [سایز ۱] موجود است
[سبز] [سایز ۴] موجود نیست