ست بلوز شلوار باربی(6346)

  • ❌مناسب ٢سال به بالا
  • جنس دورس پنبه لاكرادار
  • چاپ زول
  • سايز٤٠: دورسينه:٦٠/قد:٣٩/استين:٣١/قدشلوار:٥٢
  • سايز٤٥: دورسينه: ٦٤/قد:٤٢/استين:٣٦/قدشلوار:٥٩
  • سايز٥٠: دورسينه:٦٦/قد:٤٩/استين:٣٩/قدشلوار:٦٨
  • سايز٥٥: دورسينه:٧٢/قد:٥١/استين:٤٢/قدشلوار:٧٤
  • سايز٦٠: دورسينه:٨٢/قد:٥٧/استين:٤٧/قدشلوار:٨٤
  • سايز٦٥: دورسينه:٨٦/قد:٦٠/استين:٥٠/قدشلوار:٨٧
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سرخابی] [سایز ۴۰] موجود است
[سفید] [سایز ۴۰] موجود است
[سرخابی] [سایز ۶۵] موجود نیست
[سرخابی] [سایز ۶۰] موجود نیست
[سرخابی] [سایز ۵۵] موجود نیست
[سرخابی] [سایز ۵۰] موجود نیست
[سرخابی] [سایز ۴۵] موجود نیست
[سفید] [سایز ۶۵] موجود نیست
[سفید] [سایز ۶۰] موجود نیست
[سفید] [سایز ۵۵] موجود نیست
[سفید] [سایز ۵۰] موجود نیست
[سفید] [سایز ۴۵] موجود نیست