ست باربری تک جیب(4079)

  • سايز٤٥: دورسينه:٦٠/قد:٤٠/استين ازيقه:٣٨/قدشلوار:٥٧
  • سايز٥٠: دورسينه:٦٦/قد:٤٥/استين ازيقه:٤٢/قدشلوار:٦٢
  • سايز٥٥: دورسينه:٧٢/قد:٥١/استين ازيقه:٥١/قدشلوار:٧٠
  • سايز٦٠: دورسينه:٧٨/قد:٥٥/استين ازيقه:٥٤/قدشلوار:٧٩