دورس آستین شصتی روباه(6359)

  • جنس : دورس دو نخ🤩🤩🤩
  • بهترين كيفيت جنس
  • مناسب سايز٤٥تا٦٥
  • سايز١>(٤٥): دورسينه:٧٨/قد:٤٢/استين:٣١/سرشونه:١١
  • سايز٢>(٥٠): دورسينه:٨٢/قد:٤٦/استين:٣٧/سرشونه:١٣
  • سايز٣>(٥٥): دورسينه:٩٢/قد:٥١/استين:٤٣/سرشونه:١٤
  • سايز٤>(٦٠): دورسينه:١٠٠/قد:٥٦/استين:٤٩/سرشونه:١٦
  • سايز٥>(٦٥): دورسينه:١٠٢/قد:٦٠/استين:٥٣/سرشونه:١٦
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سایز ۵] [سبز] موجود است
[سایز ۴] [نارنجي] موجود است
[سایز ۴] [سبز] موجود است
[سایز ۴] [آبی] موجود است
[سایز ۳] [سفید] موجود است
[سایز ۱] [نارنجي] موجود است
[سایز ۱] [سفید] موجود است
[سایز ۱] [سبز] موجود است
[سایز ۱] [آبی] موجود است
[سایز ۵] [نارنجي] موجود نیست
[سایز ۵] [سفید] موجود نیست
[سایز ۵] [آبی] موجود نیست
[سایز ۴] [سفید] موجود نیست
[سایز ۳] [نارنجي] موجود نیست
[سایز ۳] [سبز] موجود نیست
[سایز ۳] [آبی] موجود نیست
[سایز ۲] [نارنجي] موجود نیست
[سایز ۲] [سفید] موجود نیست
[سایز ۲] [سبز] موجود نیست
[سایز ۲] [آبی] موجود نیست