دمپایی باربی(6608)

  • Made in iran🇮🇷
  • سايز٣١-٣٢:داخل:٢٠سانت
  • سايز٣٣:داخل:٢١سانت
  • سايز٣٤:داخل:٢٢سانت
  • سايز٣٥-٣٦: داخل:٢٢/٥سانت
  • سايز٣٧:داخل:٢٣سانت
  • سايز٣٨:داخل:٢٣/٥سانت
  • سايز٣٩:داخل:٢٤سانت
  • سايز٤٠:داخل:٢٥سانت
  • ❌قالب دمپایی خیلی بزرگ است حتما به اندازه ها دقت کنید ❌
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سايز٣٥-٣٦] موجود است
[سایز ۳۹] موجود است
[سایز ۳۴] موجود نیست
[سايز٣١-٣٢] موجود نیست
[سایز ۳۳] موجود نیست
[سایز ۳۷] موجود نیست
[سایز ۴۰] موجود نیست
[سایز ۳۸] موجود نیست