دامن چرم کوتاه(6485)

  • مناسب ٤-١٠سال
  • پشت چرم پارچه است و چسبنده نيس
  • فوق العاده خوش فرم تو تن
  • سايز١: قد:٢٦/دوركمر:٤٨-٦٤
  • سايز٢: قد:٢٩/دوركمر:٥٠-٦٦
  • سايز٣: قد:٣١/دوركمر:٥٢-٧٠
  • سايز٤: قد:٣٤/دوركمر:٥٦-٧٤
  • سايز٥: قد:٣٧/دوركمر:٦٠-٨٠
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سایز ۴] [عسلی] موجود است
[سایز ۱] [عسلی] موجود است
[سایز ۱] [سفید] موجود است
[سایز ۵] [عسلی] موجود نیست
[سایز ۵] [سفید] موجود نیست
[سایز ۴] [سفید] موجود نیست
[سایز ۳] [عسلی] موجود نیست
[سایز ۳] [سفید] موجود نیست
[سایز ۲] [عسلی] موجود نیست
[سایز ۲] [سفید] موجود نیست