دامن جین طرح زارا(6480)

  • سايز٧: بلندترين قد:٦٢/كوتاهترين قد:٣٦/دوركمر:٥٠-٦٤
  • سايز٨: بلندترين قد:٦٦/كوتاهترين قد:٤٠/دوركمر:٥٠-٦٦
  • سايز٩: بلندترين قد:٧٠/كوتاهترين قد:٤٥/دوركمر:٥٠-٧٠
  • سايز١٠: بلندترين قد:٧٧/كوتاهترين قد:٥٢/دوركمر:٦٠-٨٠
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سایز ۱۰] موجود است
[سایز ۹] موجود نیست
[سایز ۷] موجود نیست
[سایز ۸] موجود نیست