تونیک ترک میکی موس(6349)

  • سايز١٨-٢٤ماه: دورسينه:٧٤/قد:٤٦/قداستين ازيقه:٣٩
  • سايز٢-٣سال: دورسينه:٨٠/قد:٥١/قداستين ازيقه:٤١
  • سايز٣-٤سال: دورسينه:٨٤/قد:٥٢/قداستين ازيقه:٤٣
  • سايز٤-٥سال: دورسينه:٨٦/قد:٥٧/قداستين ازيقه:٤٦
  • سايز٥-٦سال: دورسينه:٨٨/قد:٦٣/قداستين ازيقه:٤٩
  • سايز٧-٨سال: دورسينه:٩٠/قد:٦٦/قداستين ازيقه:٥٠
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه] موجود است
[سایز ۷ تا ۸ سال] موجود نیست
[سایز ۴ تا ۵ سال] موجود نیست
[سایز ۲ تا ۳ سال] موجود نیست
[سایز ۵ تا ۶ سال] موجود نیست
[سایز ۳ تا ۴ سال] موجود نیست