بیلر دامن شلوارکی شطرنجی(6653)

  • سايز١١٠: دوركمر:٥٦-٦٨/قدكمر تاپايين شلوارك:٥٦/قدكل:٧٥-٨٧
  • سايز١٢٠: دوركمر:٦٠-٧٤/قدكمرتاپايين شلوارك:٥٩/قدكل:٧٧-٩٠
  • سايز١٣٠: دوركمر:٦٢-٨٠/قدكمرتاپايين شلوارك:٦٤/قدكل:٨٣-٩٧
  • سايز١٤٠: دوركمر:٦٤-٨٢/قدكمرتاپايين شلوارك:٦٧/قدكل:٨٨-١٠٤
  • سايز١٥٠: دوركمر:٦٨-٨٦/قدكمرتاپايين شلوارك:٧٠/قدكل:٩٣-١٠٩
  • سايز١٦٠: دوركمر:٧٠-٨٦/قدكمرتاپايين شلوارك:٧٦/قدكل:١٠٠-١١٨
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سایز ۱۵۰] موجود است
[سایز ۱۴۰] موجود است
[سایز ۱۱۰] موجود است
[سایز ۱۲۰] موجود نیست
[سايز ١٦٠] موجود نیست
[سایز ۱۳۰] موجود نیست