بلوز شلوارک هاوایی کودک(6614)

  • مناسب ٥-٦سال تا ١٢سال
  • سايز١٢٠: دورسينه:٧٤/قد:٤٤/قدشلوارك:٣١/دوركمر:٤٠-٦٠
  • سايز١٣٠: دورسينه:٧٨/قد:٥٠/قدشلوارك:٣٥/دوركمر:٤٦-٦٤
  • سايز١٤٠: دورسينه:٨٦/قد:٥٦/قدشلوارك/٣٧/دوركمر:٤٨-٦٨
  • سايز١٥٠: دورسينه:٩٠/قد:٦٢/قدشلوارك:٣٨/دوركمر:٥٠-٧٠
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[طرح٣] [سایز ۱۴۰] موجود است
[طرح١] [سایز ۱۴۰] موجود است
[طرح٣] [سایز ۱۲۰] موجود است
[طرح١] [سایز ۱۲۰] موجود است
[طرح٣] [سایز ۱۵۰] موجود است
[طرح١] [سایز ۱۵۰] موجود است
[طرح٢] [سایز ۱۴۰] موجود است
[طرح٣] [سایز ۱۳۰] موجود است
[طرح١] [سایز ۱۳۰] موجود است
[طرح٢] [سایز ۱۲۰] موجود است
[طرح٢] [سایز ۱۵۰] موجود نیست
[طرح٢] [سایز ۱۳۰] موجود نیست