بلوز باربی دخترانه(6459)

  • جنس : دورس پنبه
  • سايز٤٠: دورسينه:٦٤/قد:٣٧/استين:٣٢
  • سايز٤٥: دورسينه:٦٨/قد:٤٢/استين:٣٦
  • سايز٥٠: دورسينه:٧٢/قد:٤٨/استين:٣٩
  • سايز٥٥: دورسينه:٨٠/قد:٥٣/استين:٤٣
  • سايز٦٠: دورسينه:٨٢/قد:٥٦/استين:٤٦
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[سایز ۶۰] [مشکی] موجود است
[سایز ۵۵] [سفید] موجود است
[سایز ۴۵] [مشکی] موجود است
[سایز ۴۰] [سفید] موجود است
[سایز ۵۰] [مشکی] موجود است
[سایز ۵۰] [سفید] موجود است
[سایز ۴۵] [سفید] موجود است
[سایز ۴۰] [مشکی] موجود است
[سایز ۶۰] [سفید] موجود نیست
[سایز ۵۵] [مشکی] موجود نیست