بافت وارداتی پلنگی دخترونه(6365)

  • قد آستين از سرشون تا مچ محاسبه شده
  • قواره كار بزرگ و تا ٨سال و حتي٩ سال لاغر هم ميخوره
  • سايز١٨-٢٤ماه:دورسينه:٦٨/قد:٣٨/قداستين:٣٢
  • سايز٢٤-٣٦ماه:دورسينه:٧٢/قد:٤٠/قداستين:٣٣
  • سايز٤سال:دورسينه:٧٨/قد:٤٤/قداستين:٣٥
  • سايز٥سال:دورسينه:٨٤/قد:٤٧/قداستين:٣٦
  • سايز٦سال:دورسينه:٩٠/قد:٥٠/قداستين :٣٨
قبل از سفارش لیست موجودی را بررسی کنید.

لیست موجودی

[طرح٣] [سايز٢٤-٣٦ماه] موجود است
[طرح١] [سايز٢٤-٣٦ماه] موجود است
[طرح٣] [سایز ۶] موجود است
[طرح٣] [سایز ۵] موجود است
[طرح٢] [سایز ۵] موجود است
[طرح١] [سایز ۵] موجود است
[طرح٣] [سایز ۴] موجود است
[طرح٢] [سایز ۴] موجود است
[طرح٣] [سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه] موجود است
[طرح٢] [سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه] موجود است
[طرح١] [سایز ۱۸ تا ۲۴ ماه] موجود است
[طرح٢] [سايز٢٤-٣٦ماه] موجود نیست
[طرح٢] [سایز ۶] موجود نیست
[طرح١] [سایز ۶] موجود نیست
[طرح١] [سایز ۴] موجود نیست